Privacyverklaring Cultural Companion-Stephan Brekelmans

Via deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cultural Companion. Deze privacyverklaring is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2016 in werking is getreden en per 25 mei 2018 van toepassing is.

Doeleinden van verwerking: Cultural Companion gaat zorgvuldig, transparant en veilig om met uw persoonsgegevens. Indien u het contactformulier invult via de website www.culturalcompanion.nl of dat u zich direct aanmeldt voor een Cultural Companion begeleiding, worden uw gegevens door ons verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van: – het maken van offertes en bevestigingen; – het maken en wijzigen van afspraken; – het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; – administratieve doeleinden, zoals financiële boekhouding en afdracht belastingen.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: – Uw expliciete toestemming; – Uitvoering van een overeengekomen opdracht dan wel het maken van een offerte daartoe – Het nakomen van een wettelijke verplichting, zoals afdracht van belastingen en/of financiële administratie.

De gegevens die wij van u direct of indirect ontvangen verwerken: – Naam – Adres – Telefoonnummer – E-mailadres – Functie – Geslacht – Gevolgde begeleiding

Bewaartermijnen Zolang u onze informatie op prijs stelt en ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, worden deze gegevens opgeslagen en bewaard. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die gebruikt worden in onze offertes, bevestigingen, nieuwsbriefbestand en andere (digitale) correspondentie.

Gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie en belastingafdrachten bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar). Zie voor het verwijderen/aanpassen van uw persoonsgegevens uit ons systeem “Uw rechten”.

Cookies   In het kader van de marketing- en communicatieactiviteiten van Cultural Companion houden wij door middel van cookies algemene gegevens bij van website bezoekers van Cultural Companion die gebruikt kunnen worden voor analyses van het bezoekgedrag op onze websites. Tevens maakt de website geanonimiseerd gebruik van Google Analytics.

Verstrekking aan derden en/of buiten de EEA. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan of gedeeld met derden, behoudens indien noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke verlichtingen zoals financiële administratie en afdrachten van belastingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt buiten de EEA.

Uw rechten U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek per e-mail naar stephan@culturalcompanion.nl om uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij; u ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek. U kunt voorts uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen aan stephan@culturalcompanion.nl Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens wilt u dan contact met ons opnemen via stephan@culturalcompanion.nl Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u ten alle tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Beveiliging De gegevens die u invult op www.culturalcompanion.nl zijn beveiligd middels de techniek SSL om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens Cultural Companion Heeft u vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens:

Cultural Companion-Stephan Brekelmans De Boppe 3 8748 GJ Witmarsum. www.culturalcompanion.nl email stephan@culturalcompanion.nl Tel:+31652344668

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-03-2019.